หนุนบุคลากรในรัฐสภาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 24, 2023

หนุนบุคลากรในรัฐสภาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพหนุนบุคลากรในรัฐสภาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
 
วันที่ 21 ก.พ. 66 ที่ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพ ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่” โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้า ร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพที่ดีจาก 2 อดีตนักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และนางสาววรรณา บัวแก้ว และการจัดนิทรรศการด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สมาคม ลดพุง ลดโรค (สสส.) ธนาคารจิตอาสา (สสส.),จุดบริการตรวจวัดความดัน เจาะเลือด ตรวจระดับน้ำตาล โดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และชมรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้จัดกิจกรรม“Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่”ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หากบุคลากรไม่มีสุขภาพที่ดี เกิดภาวะความเครียดจากการทำงาน ก็จะส่งผลให้ศักยภาพการทำงานลดลง ดังนั้น กิจกรรม “Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่” จึงเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งหากบุคลากรในวงงานรัฐสภามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผาสุกในการทำงาน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับแผนเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แล้ว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย


 
ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) กล่าวว่าสสส. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย โดยริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพโดยองค์กรหรือในที่ทำงาน นับเป็นพื้นที่สำคัญต่อการมีสุขภาพดีของผู้คนวันทำงานส่วนใหญ่ ซึ่งใช้เวลามากกว่าครึ่งของเวลาตื่นในที่ทำงาน สสส.จึงมีงานสำคัญของการสร้างสุขภาพในองค์กรต่างๆ นับหมื่นองค์กร รวมถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นส่วนราชการด้านนิติบัญญัติที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรขององค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญยิ่งของประเทศต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages