ม.มหิดล อบรมเสริมทักษะ เยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 10, 2023

ม.มหิดล อบรมเสริมทักษะ เยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์

เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษแล้วที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรธรณีศาสตร์ และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกขยายผลสู่ภาคประชาชน จัดตั้งอุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ (Geological Park & Museum) เพื่อการเรียนรู้ด้านธรณีศาสตร์ ล่าสุดสนองนโยบายการศึกษาชาติ จัดอบรมเสริมทักษะครูสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนม.ต้น-ปลายทั่วประเทศ

อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

โดยได้รับความไว้วางใจจาก สสวท. ให้เป็นผู้จัดอบรมครูทั่วประเทศ เพื่อมุ่งบ่มเพาะเยาวชนไทยสู่การเป็น "พลเมืองโลกคุณภาพ" ที่ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ทางธรณีศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่การดำเนินชีวิตที่เท่าทันและปลอดภัย

เมื่อสอบถามถึงความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว(Earthquake Hazards) ของประเทศไทย อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ได้แสดงทรรศนะว่า แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นบริเวณที่จะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรืออินโดนีเซีย แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เมื่อแผ่นดินไหวที่สามารถรู้สึกได้เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัย

ด้วยประสบการณ์เกือบสองทศวรรษของการเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตธรณีศาสตร์ และวิจัยของประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ให้บริการวิชาการไขข้อข้องใจเหตุธรณีพิบัติภัยประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สำหรับการบริการวิชาการอบรมครูผู้สอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอากาศ เชื่อมั่นว่าเยาวชนชาวไทยที่ได้รับการบ่มเพาะจากการอบรมครูในโครงการฯ จะเป็นตัวแทนปลูกปัญญาให้สังคมรู้เท่าทันธรณีศาสตร์ เพื่อการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกได้ต่อไปในโลกที่เปลี่ยนแปลง ก่อนเตรียมขยายผลผลักดันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สู่การสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ เพื่อเยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์ต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages