18 ปีกรมการข้าว มุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพข้าวไทย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 15, 2024

18 ปีกรมการข้าว มุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพข้าวไทย18 ปีกรมการข้าว มุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพข้าวไทย
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว และศูนย์ดีเด่น กรมการข้าว ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกาบุตรของบุคลากรกรมการข้าว ประจำปี 2567 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 18 ปี พร้อมด้วย นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

นายอนุชา กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ การส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าว แต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการด้านข้าวต่างๆ มากมาย เพื่อมุ่งหวังให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้แก่ชาวนาในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึง ทั้งนาปรัง และนาปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ชาติพันธุ์ของประเทศไทยเป็นชาติพันธุ์เกษตร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางด้านเกษตร ดังนั้น จึงได้ขับเคลื่อนแนวคิด “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” คือ เงินจากดิน (สวนไร่นา) เงินจากน้ำ (ภาคประมง) และเงินจากหญ้า (ภาคปศุสัตว์) ซึ่งถือมีความสำคัญ เพราะเกษตรกรเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถผลิตเม็ดเงิน เพื่อดันตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การก้าวพ้นกับดักความยากจนและกับดักหนี้สินของพี่น้องชาวนา ที่กรมการข้าวจะตั้งปณิธานการทำงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินงานเพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาผ่านโครงการด้านข้าวต่างๆมากมาย อาทิ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเนื่อง

อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาได้มีโอกาสเลือกซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว เน้นการทำนาแบบประณีต ผ่านการใช้ระบบชีวมวล – ชีวภาพ – จุลินทรีย์แทนสารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มพี่น้องชาวนา ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวนาหันมาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และที่สำคัญยังถือเป็นการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยกรมการข้าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ ที่จะนำคาร์บอนเครดิตไปจำหน่ายเพื่อต่อยอดเป็นรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง จึงได้มีการเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับชาวนา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages