พม. จับมือ แม็คโคร ช่วยคนพิการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 5, 2022

พม. จับมือ แม็คโคร ช่วยคนพิการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์


พม. จับมือ แม็คโคร ช่วยคนพิการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์

4 พ.ย. 65 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการจ้างงานคนพิการ การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การส่งเสริมช่องทางในการขายของออนไลน์ (E-Commerce) ร่วมกับบริษัทชั้นนำ การพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมคนพิการที่มีศักยภาพและมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการมีช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งวันนี้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เป็นการต่อยอดความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะอาชีพ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการให้มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และเกิดระบบการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า (ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ) ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการทั้ง 9 แห่ง รวมถึงกลุ่มอาชีพคนพิการจากชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างภาครัฐอย่างกระทรวง พม. โดย พก. ที่มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคธุรกิจอย่าง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พี่น้องคนพิการที่ได้มีพื้นที่ขายสินค้า มีอาชีพ และได้แสดงพลัง แสดงฝีมือ ด้วยการเข้ามาสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของแม็คโครมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพระบบการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มทักษะอาชีพต่างๆ สำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือที่ขยายต่อไปยังกรมอื่นๆ ทั้งนี้ ภาครัฐไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ เราต้องมีหุ้นส่วนทางสังคมเข้ามาร่วมด้วย เพื่อดูแลสังคมร่วมกัน


นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย พก. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในการนำร่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ เมลอน และกระเป๋ากระจูด ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จะมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ให้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความหากหลากและตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาช่วยในการขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นับเป็นโอกาสของคนพิการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages