สสว. จับมือ วว. ยกมาตรฐาน SME ไทย มอบสิทธิประโยชน์ใต้แนวคิด SME Privilege Club - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 16, 2023

สสว. จับมือ วว. ยกมาตรฐาน SME ไทย มอบสิทธิประโยชน์ใต้แนวคิด SME Privilege Club

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หนึ่งในหน่วยงานด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของภาครัฐ ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME มอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยุโรป นำสู่การในการยกมาตรฐานผลักดันศักยภาพ SME ไทยสู่สากล
นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยล่าสุดได้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด SME Privilege Club 

ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่ออำนวยประโยชน์ และมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ SME
นายวชิระ กล่าวด้วยว่า “เรามีภาคีเครือข่ายภาครัฐหลายหน่วยงานพร้อมให้ความสนับสนุน รวมไปถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก็เป็นหน่วยงานสำคัญที่ยินดีมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงอยากเชิญชวน SME ที่สนใจจะพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย”
ด้าน ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “วว. มีวิสัยทัศน์สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ หลักคือ 1.วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
“สำหรับโครงการความร่วมมือนี้ วว.จะมอบสิทธิประโยชน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567 ด้านการยกระดับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เข้าสู่ตลาดสากล โดยสร้างความร่วมมือสิทธิประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยุโรป ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป”
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages