TCMA รวมพลังอาเซียนซีเมนต์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤติโลกเดือด - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 27, 2023

TCMA รวมพลังอาเซียนซีเมนต์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤติโลกเดือด


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลก ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศแบบสุดขั้ว เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบในวงกว้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ วิกฤติน้ำแล้ง ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาสุขภาพ จึงมีความพยายามร่วมกันในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้น้อยกว่า 1.5  องศาเซลเซียส ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของโลกที่ทุกคนต้อง “ร่วมมือกัน” และ“เร่งลงมือทำ”  

TCMA เจ้าภาพประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีมนต์แห่งอาเซียน (AFCM)

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า “ประเทศไทย โดยสมาคมอุตสาหกรรม-ปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 44 (AFCM: ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting) ระหว่างวันที่  23-25 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เป็นการประชุมแบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่สิงคโปร์


การประชุมครั้งนี้ สมาชิก AFCM 7 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย Butra Heidelberg Cement Sdn Bhd, Indonesia Cement Association (ICA), The Cement & Concrete Association of Malaysia (C&CA), Cement Manufacturers’ Association of the Philippines, Inc. (CeMAP, Cement & Concrete Association of Singapore (CNCAS) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และ Vietnam National Cement Association (VNCA) รวมทั้ง Cambodia Cement Manufactures Association (CCMA) เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในประชุม AFCM เป็นครั้งแรก เพื่อผสานความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”


AFCM ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และด้านเทคนิค (Technical Cooperation) รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง AFCM และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของอาเซียนมีความเติบโตก้าวหน้า สมาชิก AFCM ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ปัจจุบันมาเลเซีย ทำหน้าที่ประธาน AFCM โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุกปี 

ชูประเด็นหลัก “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน”


ในการประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน” (ASEAN Cement Collaboration towards Decarbonization) ถูกกำหนดเป็นประเด็นหลักของการประชุม โดยหัวข้อประชุมหารือครอบคลุม ทิศทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอาเซียน แนวโน้ม และความท้าทาย รวมทั้งความร่วมมือด้านเทคนิคในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้วัสดุทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล/ ถ่านหิน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม/คุ้มค่า ตามแนวทาง Circular Economy เป็นต้น


“TCMA ต้องขอบคุณสมาชิก AFCM ที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทย ในการกำหนดให้ “ความร่วมมืออาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่การลดคาร์บอน” เป็นประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะทำให้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของอาเซียน ภายใต้บริบทนโยบาย แนวทาง และความพร้อมของแต่ละประเทศสมาชิก สามารถมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดร. ชนะ กล่าว

ผสานความร่วมมือทั้งในไทย ภูมิภาค และระดับโลก


การประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของผู้ผลิตอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอาเซียนแล้ว ยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง AFCM ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในอาเซียน กับองค์กรสำคัญระดับโลกด้านปูนซีเมนต์และคอนกรีต และภาครัฐของไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) พร้อมตอบโจทย์วิกฤติโลกเดือด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thomas Guillot, Chief Executive of Global Cement and Concrete Association (GCCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกด้านซีเมนต์และคอนกรีต ครอบคลุมกำลังการผลิตของทั้งโลกกว่า 80% รวมด้วยนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริม-การลงทุน 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ดร. ชนะ นายก TCMA พร้อมด้วยสมาชิก


ดร. ชนะ กล่าวเพิ่มเติม ว่า “การจะบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนได้ เป็นการดำเนินงานที่ท้าทาย และทุกระดับต้องร่วมกันดำเนินงาน ทั้งนโยบาย มาตรการ กลไกดำเนินงาน และการลงมือทำ ในการประชุมครั้งนี้ จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง/ แนวทางขับเคลื่อน ‘The Collaboration towards Decarbonization’ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำในแต่ประเทศสมาชิก AFCM กับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมในระยะยาวได้ โดยสมาชิก AFCM จะมีส่วนร่วมดำเนินการที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้” 


AFCM หนุนแนวทางลดคาร์บอนของ TCMA มุ่งสู่ Net Zero 2050


TCMA ปักธงชัดเจนในการขับเคลื่อนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ Thailand 2050 Net Zero Cement & Concrete Roadmap ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยเชื่อมโยงไปกับโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในซีเมนต์และคอนกรีตเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 


“TCMA ขอบคุณสมาชิกอาเซียนซีเมนต์ที่ให้การสนับสนุน TCMA อย่างเต็มที่ ต่อการดำเนินงานตามโรดแมป ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยสู่ Net Zero ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า นับเป็นบทบาทสำคัญของไทยในการขับเคลื่อน Decarbonization ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนให้ไปทิศทางเดียวกัน


การทำงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านการกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือ รวมถึงเข้าใจกลไกการทำงาน และเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่/ จังหวัด รวมถึงระดับภูมิภาค เช่น AFCM และระดับโลก เช่น GCCA ด้วยแนวทาง Public-Private-People Partnership (PPP) นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายตามโรดแมป และจะช่วยให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในประเทศตามมา รวมถึงดึงดูดอุตสาหกรรม Smart & Sustainability” ดร. ชนะ เน้นย้ำ 


TCMA มอบพวงมาลัยให้เวียดนาม ส่งต่อเจ้าภาพ


ดร. ชนะ นายก TCMA และสมาชิก TCMA ได้แก่ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย บมจ. ชลประทานซีเมนต์ บจก. ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก บมจ. ทีพีไอ โพลีน บจก. เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑก่อสร้าง และ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกันมอบพวงมาลัยประดับลายประจำยาม ให้เป็นของขวัญ และเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีร่วมมือ ให้แก่เวียดนาม เพื่อส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AFCM ครั้งที่ 45 ในปีถัดไป ถือเป็นการปิดฉากการประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีมนต์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 44 นี้ อย่างเป็นทางการ


“การประชุม AFCM ครั้งที่ 44 จบลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกอาเซียนซีเมนต์ TCMA ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ขอขอบคุณสมาชิก AFCM ทั้ง 7 ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุม AFCM ครั้งที่ 44 นี้ รวมถึงสมาชิก TCMA ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และความอบอุ่นแบบไทย TCMA ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และพร้อมร่วมมือกับสมาชิก AFCM ในการขับเคลื่อนงานระหว่างผู้ผลิตปูนซีมนต์ในอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนซีเมนต์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามที่ไทยได้ริเริ่มไว้ ซึ่งเป็นวาระสำคัญในระดับโลก ที่ต้องร่วมมือกันและเร่งดำเนินงานอย่างจริงจัง” ดร. ชนะ กล่าวสรุป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages