“บี.กริม เพาเวอร์” ครองอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 14, 2023

“บี.กริม เพาเวอร์” ครองอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA


บี.กริม เพาเวอร์ ครองอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA และได้รับการประเมินจากโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมคว้าคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอมอ้อมอารี (Doing Business with Compassion) ที่ บี.กริม ยึดถือมากกว่า 145 ปี ที่มุ่งมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล


โดยจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประกาศเป็นรายชื่่อหุ้นยั่่งยืน หรือ SET ESG Ratings (ชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ) เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตอบสนองแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible Investment) นั้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 34 บริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยังยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับการประเมินในโครงการ CGR ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 4


จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยการมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (The Little Scientist’ House) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง และโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German Thai Dual Excellence Education: GTDEE) เป็นต้น


ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กรและหน่วยงานด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายองค์กร ประกอบด้วย การติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2023 ด้วยคะแนนท็อป 10% ในกลุ่มบริษัทผู้นำ การได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB จาก MSCI ESG Rating รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages