48 ปี ส.ป.ก. กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในธีม “48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 7, 2023

48 ปี ส.ป.ก. กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในธีม “48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รองปลัด กษ. ร่วมงานครบรอบ8 ปี ส.ป.ก. ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ชมนิทรรศการ อุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2566
S__3424289
​วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รองปลัด กษ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัล Talent of the year ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ และรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวรายงาน ในการนี้ รองปลัด กษ. ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ ส.ป.ก. และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
S__3424290
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

​“ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจรอบด้านเกี่ยวกับภาคการเกษตรจนกล่าวได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย่อยสำหรับพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ การดำเนินการของ ส.ป.ก. ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในด้านการถือครองที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม การดำเนินการตลอดระยะเวลา 48 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยให้แนวการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย เอาไว้ซึ่ง ส.ป.ก. สามารถนำไปแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำพาพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เนื่องในโอกาสที่ ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี
S__3424292
ผมขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากร ส.ป.ก. ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในผืนดิน ส.ป.ก. ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองปลัด กษ. กล่าว
S__77013044
S__3424294
​เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “ตลอด 48 ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรไปแล้วกว่า 36 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินกว่า 2.9 ล้านราย รวมทั้งได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. จำนวน 10 จังหวัด 24 พื้นที่ นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสม ต่อการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีพของเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

​“สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานจากก้าวแรกถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงสินค้าเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ได้นำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งมีการแสดงผลงานการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เผยแพร่ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages