SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์คนไทย MOU ผนึกกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 15, 2022

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์คนไทย MOU ผนึกกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน


SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย ลงนาม MOU ผนึกกำลังกลุ่มเสนาฯ ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งวงล้อฟันเฟืองหลักในแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อช่วยดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี ปรัชญาการบริหารงานของ SAM นำหลักคิดจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 “โครงการแก้มลิง” ที่เปรียบเสมือนการดูดซับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมาเก็บไว้บ่อพัก “บ้าน SAM” และบำบัดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านั้น ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารสินทรัพย์เหล่านั้นให้มีคุณภาพผ่าน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านเครดิตให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือฟื้นฟูลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มเสนาให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มี NPL ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านบาท และ NPA ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท การลงนามบันทึกข้อความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ กลุ่มเสนา ประกอบด้วย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด หรือ T&T ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนาหรือบริหารจัดการต่อไป นับว่าทั้ง 3 หน่วยงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการการช่วยฟื้นฟูและนำทรัพย์สินที่ทิ้งร้างในระบบสถาบันการเงินกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่าปี 2565 ทางเสนามีนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักไปพร้อมกับการขยายโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ (New Business) ให้มีความหลากหลายและครบวงจร ภายใต้พันธกิจปี 2565 “SENA Next” การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าและด้านการบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอดธุรกิจหลักของเสนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ ทางเสนาได้มีการจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีมูลค่าสูงสุด เช่น การรับซื้อ โอน หรือ ประมูลสินทรัพย์จากสถาบันการเงินมาพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้

โดยล่าสุด ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จำกัด บริษัทในเครือเสนา ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ Non - Performing Loan : NPL และสินทรัพย์รอการขายหรือบ้านมือสอง Non – Performing Asset : NPA ซึ่งขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นทางบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที จะมีการพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ SAM ประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน หรือทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อนำไปพัฒนา รวมถึงการพิจารณารับซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ทางเสนาและบริษัทในเครือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที มั่นใจว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์จะเป็นแรงหนุนที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องและเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages