ศน. จัดประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 25, 2022

ศน. จัดประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศ


ศน. จัดประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศ เสริมสมรรถนะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ศพอ. รวมจำนวน 476 รูป/คน เข้าร่วมประชุม

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาจัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็น “ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมการศาสนาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM และ Facebook Live ของกรมการศาสนา เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งดำเนินการในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ฯ มีสมรรถนะขับเคลื่อนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกศูนย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคีซึ่งจะนำสู่ความเข้มแข็งของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต่อไปอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า กรมการศาสนาขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงาน ศพอ. ทั้งผู้บริหาร ศพอ. และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะนำไปบริหารจัดการพัฒนาศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศพอ. จัดตั้งขึ้นภายใต้รูปแบบประชารัฐ โดยการสนับสนุนของกรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มีคณะสงฆ์เป็นกำลังสำคัญ ในการบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมโดยใช้หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก รวมทั้งให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถเลือกหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้เรียน ปัจจุบันมี ศพอ. จำนวนกว่า 3,000 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages