กปภ.จัดงาน “วันประปาวิวัฒน์ 65” ใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 30, 2022

กปภ.จัดงาน “วันประปาวิวัฒน์ 65” ใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้






















กปภ. จัดงานวันประปาวิวัฒน์ 65 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา ซึ่งนำไปสู่การให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “วันประปาวิวัฒน์” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” ว่า กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดจาก กปภ.จึงจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “วันประปาวิวัฒน์” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การให้บริการ เป็นต้น จากทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางพัฒนาบุคลากรของกปภ. ให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่และสร้างสรรค์งานใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ กปภ.สามารถพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยกระดับการบริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น




นายวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานฯ ผ่านระบบ Facebook Live ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในหัวข้อ “การบริหารงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในองค์กร” และเสียงตอบรับความประทับใจจากผู้ใช้บริการของ กปภ. โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี



“อยากให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่ามิติใหม่ของกปภ.สามารถขยายบริการอย่างมืออาชีพ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในทุกมิติ เราจะบริหารจัดการโดยใช้จุดแข็ง ทั้งภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพ” ผู้ว่าการ กปภ. กล่าว



ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการและผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและ บริหารจัดการน้ำประปาที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปาของ กปภ. มีประสิทธิภาพสูงสุด








No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad





Pages