พม.ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รับสังคมสูงวัย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 26, 2022

พม.ปิ๊งไอเดีย สร้าง “ผู้ดูแล Care Befriend” รับสังคมสูงวัย

25 สิงหาคม 2565 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวง พม. (อาคารใหม่) โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทโกว-มาม่า และทีมขะไจ๋
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีนโยบายผลักดันการสร้างบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานและครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แต่ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีความหลากหลายและมีความต้องการได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน รวมถึงจำนวนบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์สังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จึงผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จิตวิทยาการสื่อสารและทักษะการรับฟังเพื่อดูแลใจผู้สูงอายุ การเสริมพลังใจและเทคนิคจัดการความเครียดผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages