วธ.จัดวิสาขบูชา 2-3 มิ.ย.66 ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 26, 2023

วธ.จัดวิสาขบูชา 2-3 มิ.ย.66 ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)

วธ. เตรียมจัดวิสาขบูชา 2-3 มิ.ย. 66 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับใบโพธิ์มหามงคลจากพุทธคยา ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนที่วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
ในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่มีความอัศจรรย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึง 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อีกทั้ง วันวิสาขบูชา ยังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ
วันวิสาขบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีเวียนเทียน และอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ จำนวน 30 แห่ง กิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล ภายในวัดฯ
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” และ “ตอบปัญหาธรรมะ” จะได้รับใบโพธิ์มหามงคลจากสถานที่ตรัสรู้ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

สำหรับส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นำวิถีถิ่น วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละภูมิภาคมาจัดกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวนี้ กรมการศาสนา ได้จัดทำคีตธรรมบทเพลงวันวิสาขบูชาอันสื่อถึงความสำคัญของวันดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแบบวิถีชาวพุทธ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages