Breast Cancer Awareness Month 2022 เพิ่มโอกาส ลดเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 6, 2022

Breast Cancer Awareness Month 2022 เพิ่มโอกาส ลดเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม


Breast Cancer Awareness Month 2022 เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month 2022ที่ถือว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก ปีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 1 ได้แก่ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ รพ.กรุงเทพเมืองราช รพ.กรุงเทพเพชรบุรี และ รพ.กรุงเทพหัวหิน ได้ผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปิดช่องว่างการดูแล..เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตรวจค้นหามะเร็งเต้านมสัญจร โดยจัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Mobile Digital Mammogram and Ultrasound) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามจุดบริการต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ จุดบริการสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพหัวหิน ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วันที่ 20-22 ตุลาคม 2565 จุดบริการ รพ.กรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี วันที่ 23-25 ตุลาคม 2565 และจุดบริการ รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จ.นครปฐม วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ต่อจุดบริการศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับ 1 ทั้งในประเทศไทย สถิติจาก องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) เผยว่าข้อมูลในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 60 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ราว 8,270 คน หรือคิดเป็น 23 คนต่อวัน แนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2583 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 27,600 คนต่อปี โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 1 จึงได้ริเริ่มโครงการค้นหามะเร็งเต้านมสัญจร ด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลนี้ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการตรวจมะเร็งเต้านมในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก และหากพบมีความผิดปกติจะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น ทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนการดำเนินการตรวจ โดยมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีการสนับสนุนจากภาครัฐ สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการช่วยคัดเลือกผู้เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมในแต่ละจังหวัด
ที่ผ่านมา ปี 2562 ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโสถ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดฟรี ให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ จำนวน 32 ราย และในปีนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ด้วยรถ Mobile Digital Mammogram และ Ultrasound ให้กับผู้หญิงที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการตรวจ ทั้งนี้มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ครั้งนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ได้จัดทำโครงการ “ตรวจคันหามะเร็งเต้านมแก่ผู้ยากไร้” ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 50 ราย ได้ประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่าย กับหน่วยงานในพื้นที่เขตคัดเลือกประชาชนมารับการตรวจในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน : สุขภาพดี ตามโครงการตรวจเต้านมให้กับสตรียากไร้กลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคที่พบมากอันดับต้น ๆ ในสตรีไทย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หากได้ตรวจพบความผิดปกติ จะได้รักษาได้ถูกต้อง และทันท่วงที ทั้งลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตที่จะตามมาอีกด้วย

นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหัวหิน กล่าวว่า รพ.กรุงเทพหัวหิน ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ที่จะช่วยดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในอำเภอหัวหิน และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยโรงพยาบาล ประสานงานกับกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน ในการเปิดรับสมัครสตรี อายุ 35 ปีขึ้นไปที่อยู่ในจ.ประจวบคีรีขันธ์ และทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดโอกาสไม่เคยรับการตรวจแมมโมแกรมมาก่อน หรือเคยตรวจห่างจากครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออยู่ระหว่างการรักษา หรือมีประวัติเป็นโรคมะเร็งในครอบครัว โดยจะให้บริการตรวจ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565


นพ.ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี และรพ.กรุงเทพเมืองราช กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานะการณ์มะเร็งเต้านมในเขตจังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 17.16 ต่อแสนประชากร รวมถึงจังหวัดเพชบุรีที่มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 3.11 ต่อแสนประชากร ทำให้ทั้ง 2 จังหวัดมีกลุ่มผู้มีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมที่รอคิวในการทำแมมโมแกรมซึ่งต้องรอนาน เนื่องจาก รพ.ราชบุรี มีผู้รอรับบริการจำนวนมาก โครงการตรวจมะเร็งเต้านมสัญจรของมูลนิธิเวชดุสิตฯ จะช่วยให้โอกาสแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันเวลา การคัดเลือกผู้มีความเสี่ยง ได้ประสานงานกับ สสจ. เพชรบุรีและ รพ.พระจอมเกล้า รวมถึงรพ.กรุงเทพเมืองราช ได้ประสานงานกับ สสจ. ราชบุรี เพื่อรับสมัครผู้มีความเสี่ยง เข้ารับการตรวจณ รพ.กรุงเทพเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2565 และ รพ.กรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2565


นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ สนามจันทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลย้อนหลังในปี พ.ศ.2561-2563 มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมในจังหวัดนครปฐม ในช่วงอายุ 30-44 ปี คิดเป็น 15.14% ช่วงอายุ 45-59 ปี คิดเป็น 32.04% เเละอายุ 60 ปีขึ้นคิดเป็น 42.9% ทำให้เห็นได้ว่าว่าผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมจะพบมากที่สุดในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เเละผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในปี 2563 สูงถึง 92 ราย ในการตรวจมะเร็งเต้านมสัญจรในครั้งนี้ ได้ประสานงานกับ สสจ.นครปฐม เพื่อรับสมัครผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านม โดยจะให้บริการ ณ รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565

โรคมะเร็งเต้านม ไม่ใช่โรคที่น่ากลัว เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หากเรารู้เท่าทัน และป้องกัน เพื่อให้ได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ เรามาร่วมกัน “ ปิดช่องว่างการดูแล เติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ด้วยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเป็นประจำทุกปี และสามารถตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน หากพบความผิดปกติ ควรพบแพทย์ เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียจากโรคมะเร็งเต้านม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages