วธ.ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง “รวมใจ ใฝ่คุณธรรม” (คุณธรรม 5 ประการ) สร้างกระแสสังคมคุณธรรมคุณทำได้ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 11, 2023

วธ.ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง “รวมใจ ใฝ่คุณธรรม” (คุณธรรม 5 ประการ) สร้างกระแสสังคมคุณธรรมคุณทำได้

วธ.ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง “รวมใจ ใฝ่คุณธรรม” (คุณธรรม 5 ประการ) สร้างกระแสสังคมคุณธรรมคุณทำได้
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยนายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้จัดทำมิวสิควิดีโอเพลง“รวมใจ ใฝ่คุณธรรม”(คุณธรรม 5 ประการ) ความยาว 3.44 นาที 

โดยในเนื้อหาของบทเพลงได้สอดแทรกหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้คนไทยในสังคมทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่ระดับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรม มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมิวสิควิดีโอเพลง“รวมใจ ใฝ่คุณธรรม” (คุณธรรม 5 ประการ) สามารถรับชมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการศาสนา ทั้ง 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ (dra.go.th) 2) เฟสบุ๊ค (facebook.com/Drathai.go.th/) 3) ยูทูป (youtube.com/drathai) 4) ติ๊กต๊อก (tiktok.com/@dra.go.th) 5) อินสตาแกรม (instagram.com/dra.go.th) 6) ทวิตเตอร์ (twitter.com/drathai) 7) ไลน์ออฟฟิศเซียล (lin.ee/2NZmnmJ) 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลง และคลิปโดยตรงได้ที่ลิงค์นี้ (https://drive.google.com/drive/folders/18xBCP25qAGGpJXJrbwHN-A_b6KX82yBJ?usp=share_link)
ทั้งนี้ มิวสิควิดีโอเพลงดังกล่าวมุ่งเน้นการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในสังคม โดยจะเน้นเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งคุณธรรมตามสมัยนิยม สร้างภาพจำของคุณธรรม 5 ประการ สร้างกระแสสังคมคุณธรรมคุณทำได้ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำความดีทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งองค์กรทุกภาคส่วนจะมีศักยภาพความสามารถในการพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมที่เข้มแข็ง ยกระดับมาตรฐานการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระดับประเทศจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน สังคมไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิดความสงบสุข สมานฉันท์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น รวมทั้งขอเชิญชวนสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลงดังกล่าวให้แพร่หลายต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กรมการศาสนา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทร 0 2209 3699 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages