วธ. เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ29เม.ย. - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 25, 2023

วธ. เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ29เม.ย.


วธ. เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงมีพระจิตรวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง โดยได้ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งทรงงานจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ และทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลยังพระอารามต่างๆ และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายด้วยความสนพระทัยในพระธรรมอย่างลึกซึ้ง


นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล ในส่วนกลางจัดที่วัดเทวราชกุญชร โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสา มอบถุงยังชีพ และปล่อยปลา ในวันที่ 27 เมษายน 2565ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลฯ ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 3.กิจกรรมนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ และ 4.กิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages