กรมการศาสนา จัดประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 3, 2022

กรมการศาสนา จัดประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศรมการศาสนา จัดประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ คัดเลือกผู้ชนะการประกวดฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดบรรยายธรรม โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษา เชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประกวด


โดยในปีงบประมาณ 2565 กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส จัดประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ ในรูปแบบตัดสินคลิปวีดิโอ เมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในส่วนกลาง ส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย

โดยแบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น ๔ ช่วงชั้น คือ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ภายใต้หัวข้อการประกวดบรรยายธรรม ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา และหลักคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” โดยผู้ชนะการประกวดฯ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลการแข่งขัน มีดังนี้


ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภัชษนัญฑ์ ศรีเณร โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.รวิสรา จิตเอียด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) จ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ภัทร์ศูดา วงศ์ทองดี โรงเรียนเทศบาลอินปัญญา จ.ชลบุรี


ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.มินตรา ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิชญาภา อภิรักษ์ธารา โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กัญญาวีร์ ปานนาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี


ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ดารุณี พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณฐิกา คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กฤตพร รักบ้านเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี


ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.จิรภัทร รัตนพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.หทัญกาญน์ ห่วงศร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสุทัศน์ ไชยสาสน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม


อธิบดีกรมการศาสนา ยังกล่าวด้วยว่า การประกวดบรรยายธรรมเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ สนใจใฝ่ศึกษาหลักธรรม สามารถนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และเป็นต้นแบบในการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกวดบรรยายธรรมยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนทักษะมารยาทไทยในศาสนพิธีที่งดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสาน ฝึกการใช้หลักวาทศิลป์ได้อย่างสง่างามและไม่เคอะเขิน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดทางการศึกษาและประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคตได้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages