วธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 12, 2022

วธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขวธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด พร้อมเชิญชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข และจัดทำ Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธรรมะ Online ได้ตลอดพรรษา


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖5 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนาและสถานศึกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม จำนวน ๑๐ วัด ประกอบด้วย

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร

2. วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์

3. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

4. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

5. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง
6.วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี

7. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

8. วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่

9.วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร

10. วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ภาคคณะสงฆ์ เครือข่าย จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สืบสานเทศกาลและประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา


นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำเสนอวีดิโอแอนิเมชั่น “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีเกิด On line รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages