วธ. เตรียมจัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 8, 2023

วธ. เตรียมจัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”


วธ. เตรียมจัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์  “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” อย่างยิ่งใหญ่

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม 2566 เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนานำหลักธรรมสร้างความสมานฉันท์ นำ Soft Power ในมิติศาสนา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการทะนุบำรุงและอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนา และส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม สร้างความเข้าใจอันดี โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาในสังคมไทยอย่างยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดำเนินงานโครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก โดยใช้มิติทางศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งเชื่อมโยงจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนารวมพลังความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความสามัคคีและสันติธรรมในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคน รวมทั้งส่งเสริมการนำ Soft Power ในมิติศาสนาและวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ


โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมโดยมี ผู้นำองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศาสนิกชนทุกศาสนา เข้าร่วมประกอบพิธี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด ณ หอศิลป์แห่งชาติ โดยมีบรรยายพิเศษ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การอภิปรายแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนาเชิงนโยบายและด้านศาสนิกสัมพันธ์ การนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านศาสนิกสัมพันธ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ที่หอศิลป์แห่งชาติ

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา”  โดยมีการเสวนา “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติศาสนา” ที่มาของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ความเชื่อมโยงกับการบูรณาการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการบูรณาการและการต่อยอด Soft Power ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 

5. นิทรรศการ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” จัดแสดงในรูปแบบสวนแสงแห่งศรัทธา ตระการตากับการประดับดวงไฟที่งดงามนับหมื่นดวง นำเสนอ สัญลักษณ์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ทัชมาฮาลเมืองไทย สวนแห่งความรักและให้อภัย องค์เทพไท้ประทานพร สุวรรณวิหารอนุสรณ์ เชื่อมร้อยใจ ที่เคารพนับถือและศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนา รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้สัญลักษณ์และศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนาไปพร้อมกัน6. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กำหนดจัดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ละศาสนา กว่า 100 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีบูธทีมงาน “ธรรมมะอารมณ์ดี” มาให้ความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา ในรูปแบบธรรมะบันเทิง ที่สอดแทรกความรู้ และสนุกสนาน ขบขัน รวมทั้งพราหมณ์จากวัดเทพมณเทียร วัดวิษณุ และวัดแขกสีลม มาประกอบพิธีขอพรจากองค์เทพเจ้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับพรเป็นสิริมงคล ที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุข 

7. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม . โดยนำศิลปะทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากจากชุมชนแต่ละศาสนา พร้อมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ไปพร้อมกัน อาทิ ธรรมะอารมณ์ดี การแสดงลำตัด การขับร้องเพลงอนาชีด การแสดงดิเกฮูรู การแสดงนักร้องประสานเสียง ดนตรี orchestra การเต้น Bhangra & Beyond การแสดง Indian Dance และรับชมการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น นัน อนันต์ ไมค์ทองคำ, ฟิวส์ กิติกร พระเอกละครไทยหัวใจลูกทุ่ง, หน่อย สุธิษา นักร้องสาวเสียงหวาน, ธัช กิตติธัช เพลงเอก และ โบ๊ท ปรัชญา เพลงเอก ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญการส่งเสริมความเข้าใจและเคารพศาสนาที่แตกต่างเป็นสิ่งสำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสันติสุขในสังคมไทย การจัดงาน มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ฯ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.ในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ของทุกศาสนิกชนและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสังคมให้เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages