ศน. จัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 29, 2022

ศน. จัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565


วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา ได้จัดโครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา โดยในปีพุทธศักราช ๒๕65 นี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๖๐ ราย ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับการคัดเลือก กรมการศาสนาจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในแต่ละภูมิภาค และจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มอบสิ่งของแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ พัดรอง (บรรพชิต) จำนวน 101 รูป และเข็มเชิดชูเกียรติ (คฤหัสถ์) จำนวน 59 คน โดยกรมการศาสนาหวังว่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม สร้างพลังในการสืบสานให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไป

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีคุณูปการในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีจิตสาธารณะ ได้ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทางศาสนา ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานมีคุณธรรม และร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สมควรได้รับการยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนต่อไป.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages