สอวช. คว้า 5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2566 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 27, 2023

สอวช. คว้า 5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2566


สอวช. คว้า 5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2566 พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรเล็กพริกขี้หนู "ต้นแบบหน่วยงานรัฐขนาดเล็กที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ประเทศ"
ตลอดปี 2566 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของ สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยงานที่มุ่งสร้างสรรค์นโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) จนได้รับ 5 รางวัลส่งท้ายปีที่ตอบแทนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรและการดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาประเทศด้วย อววน. อย่างเข้มแข็งในทุกมิติ โดยรางวัลที่ สอวช. ได้รับ 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
สอวช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ จากผลงาน “แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” หรือ แพลตฟอร์ม STEMPlus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนาดใหญ่ที่รองรับการพัฒนากำลังคนตามความต้องการ รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากำลังคน พร้อมสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ ตอบโจทย์ตามความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เน้นการส่งเสริมการปรับทักษะ ยกระดับทักษะ (Reskill Upskill) และจับคู่กำลังคนไปสู่การทำงานและการประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม STEMPlus ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน “ของขวัญปีใหม่ อว. 2567 เพื่อประชาชน” โดยจัดอยู่ในของขวัญกล่องที่ 3 มอบความรู้ให้คนไทย ด้วย “อว. อะคาเดมี่ : สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้”
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ที่: https://stemplus.or.th/ 
2. รางวัล Compliance Award สำหรับหน่วยงานคุณภาพที่ได้รับการประเมินว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลครบถ้วน

สอวช. ได้รับรางวัล Compliance Award สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) 

3. คว้าลำดับที่ 4 ของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน จากการประเมิน ITA โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

สอวช. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ “ผ่านดี” โดยได้คะแนน 95.08 จากคะแนนเต็ม 100 โดยผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 4 ของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน และเป็นอันดับ 4 ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว.

4. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จากการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย สอวช. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สอวช. ได้รับรางวัลจากการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. และ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่จะตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนเตรียมพร้อมสู่อนาคต และรองรับความต้องการกำลังคนได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ภายใต้ธีมใหญ่ในการผลิตสื่อฯ คือ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “สู่การพัฒนาประเทศ”


นอกจากรางวัลระดับองค์กรแล้ว ในส่วนผู้บริหารองค์กรอย่าง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมอบให้แก่บุคคลผู้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรมอีกด้วย

ตลอดจน สอวช. ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยมีหน่วยงานให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานตลอดปี 2566 อาทิ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะผู้แทนจาก Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) จากประเทศมาเลเซีย รวมถึง สอวช. ยังได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน และแนวทางการนำพาองค์กรไปสู่การเป็น High Performance Organization ด้วย 

สำหรับในปี 2567 ที่กำลังจะมาถึง สอวช. จะยังคงเดินหน้าดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย อววน. เพื่อพัฒนาประเทศอย่างสุดกำลัง ภายใต้เจตนารมย์ "เพราะทุกก้าวของประเทศสำคัญเราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลลัพธ์ด้วยพลังจากนโยบาย อววน." ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น "หน่วยงานรัฐต้นแบบ" ที่สามารถทำงานตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเต็มศักยภาพ
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages