ศน. เปิดการอบรมซักซ้อมถวายพุ่มเทียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปี66 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 27, 2023

ศน. เปิดการอบรมซักซ้อมถวายพุ่มเทียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปี66

ศน. เปิดการอบรมซักซ้อมถวายพุ่มเทียนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
พุ่มเทียน คือ เครื่องสักการะอย่างหนึ่ง สำหรับถวายเป็นพุทธบูชาหรือถวายพระภิกษุสงฆ์ ทำจากขี้ผึ้ง กดเป็นรูปคล้ายเมล็ดข้าวโพดเรียงแถวกัน หรือเป็นรูปกลีบดอกไม้เล็ก ๆ ติดเรียงกันบนกระดาษปั้นเป็นทรงพุ่มอย่างละเอียดประณีต ต่อยอดแหลมทำจากขี้ผึ้งหุ้มแกนไม้ มีกระดาษอังกฤษสีเงินทองจักฝอยประดับบนปลายให้ดูระยิบระยับ วางบนฐานลักษณะคล้ายพานปั้นด้วยดิน ทาสี สำหรับสีของพุ่มนั้นมีทั้งสีเหลืองล้วน หรือย้อมขี้ผึ้งเป็นสีสันต่าง ๆ และประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ ตามแต่จะคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของการถวายพุ่มเทียน นอกจากเพื่อความสวยงามเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นการถวายขี้ผึ้งสำรองแด่พระภิกษุสงฆ์ ในกรณีน้ำมันตะเกียง หรือเทียนหมด ก็จะสามารถนำขี้ผึ้งจากพุ่มเทียนมาฟั่นเป็นเทียนใช้ได้ในระหว่างเข้าพรรษา
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเสด็จถวายพุ่มเทียน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการศาสนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระนาคหลวงที่อุปสมบทในปีนั้น จากพระอารามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค จำนวน 350 รูป เข้ารับพระราชทานพุ่มเทียน ณ พระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม โดยมีหมายกำหนดการเสด็จฯ เวลา 17.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดังนั้น กรมการศาสนา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชพิธีถวายพุ่มเทียน และได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 65 คน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเกี่ยวกับพระราชพิธีและศาสนพิธี โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านอบรมดังกล่าว จะปฏิบัติงานดูแลพระสงฆ์ผู้จะเข้ารับพระราชทานถวายพุ่มเทียน นำพระสงฆ์ขึ้น-ลงอาสน์สงฆ์ และนำพุ่มเทียนที่พระสงฆ์ได้รับการพระราชทานแล้วออกจากอาสน์สงฆ์ของแต่ละรูป ดังนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมฝึกซ้อมเป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินก่อนเข้าภายในพระอุโบสถ มีนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กรมการศาสนาได้จัดขึ้น นั่งประจำศาลาราย ๑๒ ศาลา รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จฯ และส่งเสด็จฯ พร้อมกันนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวง จะสวดพระมหาชาติคำหลวง ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน 350 รูป ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วย
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ยังกล่าวอีกว่า ในการพระราชพิธีเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 นี้ นอกจากพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน 350 รูป ดังกล่าวนั้น ยังพระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งพระราชทานอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 70 พระอาราม และพุทธเจดียสถานอีก 8 แห่ง โดยให้ไวยาวัจกรรับเทียนพรรษาและเบิกรับน้ำมันพืชชนิดขวดสำหรับตามเทียนสลักต้นละ 2 ขวด ได้ที่แผนกศุภรัต กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. การซักซ้อมและอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในงานราชพิธีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม เหมาะสม ถูกต้อง และสมพระเกียรติ รวมทั้งเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages