ศน. หนุนกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา จ.อุดรธานี” สานสัมพันธ์อาเซียน ไทย-เวียดนาม ในมิติศาสนา - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 30, 2023

ศน. หนุนกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา จ.อุดรธานี” สานสัมพันธ์อาเซียน ไทย-เวียดนาม ในมิติศาสนา

กรมการศาสนา หนุนกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” สานสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 จังหวัดอุดรธานี

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยศาสนาพุทธในสังคมไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ดังเห็นว่า พุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามนิยมทำบุญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดใกล้บ้านในวันสําคัญต่างๆ อยู่เสมอ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา รวมถึงงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และงานบุญต่างๆ ของท้องถิ่น อีกทั้งวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงนับเป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาต่อเนื่องกันมาทุกปี

สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้ กรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย ชมรมนักธุรกิจไทยเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” สานสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนพรรษา การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสืบสานเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธิตอาหารท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยชาวเวียดนามจากสมาคมและชมรมต่างๆ รวมกว่า 100 คน
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการส่งเสริมให้ประชากรในภูมิภาคสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขภายใต้ความมั่นคงทางสังคม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเวียดนามทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา” สานสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2566 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ยั่งยืนถาวรและเกิดความสงบร่มเย็นตลอดไป
S__45260835

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages