วธ. ประกาศผลประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 21, 2023

วธ. ประกาศผลประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะวธ.ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ที่ผ่านมา
โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนสถานศึกษาทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จำนวน 228 ทีม รวมนักเรียน จำนวน 1,596 คน และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 152 คนโดยสถานศึกษาที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา


สำหรับผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี 
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพฯ เป็นต้น


ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหัวหาด จ.นครพนม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล จ.อุดรธานี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน อาทิ

ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน อาทิ 

ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม เป็นต้น

ในส่วนของการประกวดบรรยายธรรม ได้ผู้ชนะการประกวด ได้แก่

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
ชนะเลิศ ด.ญ.ธนพร บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ติณณภพ เขื่อนพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกถาวร จ.สกลนคร 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงภัทรธิดา วงหาจักร โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้แก่ 

ชนะเลิศ ด.ญ.เฌอฟ้า เลอธนโชติ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กนกกานต์ เก็บรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.วิชญาพร ลานุสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ได้แก่ 

ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทรพร เทียมศรีทัศนากร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กัญญารัตน์ สุภาพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. บุลจิรา ภูชุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ได้แก่ 

ชนะเลิศ น.ส.ภัทรวรรณ ปิริติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส. นิศานาถ ยอดวัตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ดาราวดี พรมเวียง โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน และยังเป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงขันติธรรม สามัคคีธรรม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages