วธ.ประชุมกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 12, 2023

วธ.ประชุมกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง เป็นผู้อุทิศตัวทำงานด้านพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พระเมธาวินัยรส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระโสภณวชิราภรณ์ วัดอรุณราชวรารามและพระสุธีวชิรปฏิภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นที่ปรึกษา และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ นายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานของบุคคลและหน่วยงานที่ส่งผลงานขอรับการคัดเลือก ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และต่างประเทศ และส่วนภูมิภาค ใน 10 ประเภท จำนวน 232 รูป/คน ทั้งนี้จะได้รวบรวมรายชื่อ ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว เสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและรับรองในการประชุมต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกที่กำหนด โดยแบ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และต่างประเทศ จาก 10 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2.ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 3.ประเภทส่งเสริมกรเผยแพร่พระพุทธศาสนา 4.ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 5.ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 6.ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 7.ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 
8.ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 9.ประเภทหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 10.ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานั้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมและเยาวชนของชาติ และส่งเสริมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ให้กับพระพุทธศาสนาโดยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อมุ่งหวังให้พระพุทธศาสนามีความเจริญวัฒนาถาวร เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages