ม. เวสเทิร์น จัดอบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย 5,040 คน เตรียมเข้าสู่ Aging society - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 4, 2022

ม. เวสเทิร์น จัดอบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย 5,040 คน เตรียมเข้าสู่ Aging society


จรีพร จารุกรสกุล แห่ง WHA ในนามของ WHB รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น, มูลนิธิ ชิน โสภณพนิช, บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด ร่วมกัน จับมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยจำนวน 5,040 คน มูลค่ากว่า 156 ล้านบาท โดยเป็นทุนให้เปล่าค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ดูแลผู้สูงวัย รองรับไทยเข้าสู่ Aging society

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รศ. ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ส่งผลให้หลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) รวมถึงประเทศไทยที่มีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 16 นับเป็นอันดับสองของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 18 โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประชากรเกือบ 1 ใน 4 ของประเทศจะเป็นประชากรสูงอายุ และปี พ.ศ. 2575 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยจะมีประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 28 รวมถึงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2553-2583 คาดการณ์ไว้ว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลงสวนทางกับสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ

"ทางฝ่ายกิจกรรมและสังคม คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives รุ่นที่ 1 ซึ่งมี คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ประธานรุ่น ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึง ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สังคม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีความสนใจ และมีความต้องการความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และสามารถนำความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมต่อไป กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยจะมีการจัดอบรม 14 ระยะ ระยะละ 9 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 5,040 คน ระยะเวลาจัดโครงการ 5 ปี เริ่มเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2569 จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีจำนวน 420 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้ทุนสนับสนุนโครงการแบบให้เปล่าทั้งค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก รวมเป็นเงินกว่า 156,240,000 บาท #

ที่มา: https://www.7stars.one/2022/02/world-5040-156-aging-society.html

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages