TCMA นั่งบอร์ด GCCA กอบกู้วิกฤติโลกเดือด ขับเคลื่อนซีเมนต์โรดแมป สู่ Global Connectivity - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, October 30, 2023

TCMA นั่งบอร์ด GCCA กอบกู้วิกฤติโลกเดือด ขับเคลื่อนซีเมนต์โรดแมป สู่ Global Connectivity


สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ผลงานเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ดัน “ดร. ชนะ ภูมี” ร่วมนั่งในทีมบอร์ดบริหารสมาคมผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตโลก (GCCA) เร่งเดินหน้าวาระสำคัญขับเคลื่อนซีเมนต์โรดแมป สู่ Global Connectivity เพื่อบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในซีเมนต์และคอนกรีตเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยถึง ความสำเร็จจากความร่วมมือของสมาชิก TCMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกรายที่ให้ความสำคัญต่อการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมและเดินไปในทิศทางเดียวกัน นำมาสู่การจัดทำ Thailand 2050 Net Zero Cement & Concrete Roadmap รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือเปลี่ยนแปลงการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ เช่น การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือปูนลดโลกร้อน มาใช้แทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิมที่ปล่อยคาร์บอนสูง และการสร้างความยั่งยืนจากอุตสาหกรรมสู่ชุมชน จนมาเป็นเป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยผลงานการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการผนึกความร่วมมืออุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตของไทย มุ่งสู่ Net Zero นำมาสู่การยอมรับและได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก GCCA ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดใหม่ (บอร์ด) ของสมาคมผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตโลก (Global Cement and Concrete Association: GCCA) วาระปี 2566-2568“ในแนวทางของการสร้างความร่วมมือและลงมือทำ ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีผู้เข้าร่วมสนับสนุนขยายวงกว้างที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต ซึ่งการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในบอร์ด GCCA ครั้งนี้ นับเป็นความภูมิใจและต่อยอดกลยุทธ์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซีเมนต์ของไทยไปเชื่อมโยงกับโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในซีเมนต์และคอนกรีตเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593” ดร.ชนะ กล่าว

นอกจากนี้ TCMA ยังริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) จนทำให้เกิดต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกในไทย ที่จังหวัดสระบุรี เรียกว่า “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” โดยร่วมมือกันดำเนินงาน ทั้งในด้านพลังงาน (Energy) ด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use : IPPU) ด้านการจัดการของเสีย (Waste) ด้านการเกษตร (Agriculture) และด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use, Land-Use Change and Forestry : LULUCF) สอดคล้องตาม Thailand NDC Roadmap ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบ และสร้างความเข้าใจ มีการคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบ win-win-win จนทำให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

จากการสร้างความร่วมมือกันทั้งจังหวัดในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวคู่กับชุมชน จึงนับได้ว่าเป็นเป็นการทำงานอย่างบูรณาการของ TCMA ซึ่งเป็นสมาคมความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยในการขับเคลื่อนทั้งภายในประเทศ จากระดับชุมชน อุตสาหกรรม จนถึงระดับประเทศ เชื่อมกับภาพรวมระดับโลก สู่ GCCA และ เชื่อมต่อไปยัง COP หรือ World Economic Forum ในการเชื่อมโยงแหล่งทุนต่าง ๆ (Green Fund) เข้ามาสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages