สวทท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เตรียมงานใหญ่ “งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๒” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 22, 2024

สวทท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เตรียมงานใหญ่ “งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๒”


สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.)
ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่องค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การปกครอง สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง ตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน

สำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น ๕๓ รางวัล ประกอบด้วย องค์กรดีเด่น จำนวน ๑๙ รางวัล บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน ๑๑ รางวัล บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๙ รางวัล และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทองครั้งนี้รับโล่เกียรติยศ จำนวน ๑๔ รางวัล  อาทิ

ด้านองค์กรดีเด่น

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร , วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย  ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี , ลิเกทรงเครื่อง คณะทองเจือ โสภิตศิลป์ จังหวัดนนทบุรี

บุคคลด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น

นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวใหญ่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๘ , นางสาวรินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ สถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓ , นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าว รายการติ่งข่าวสุดสัปดาห์ , สถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓ , นางสาวธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน นักร้องและนักแสดงอิสระ ชื่อในวงการ “อลิศ” , นายณรงค์ฤทธิ์  คิดเห็น นักจัดรายการ พิธีกรรายการเปลี่ยมมุมคิด สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา , นายณฐพงศ์ รอดกันภัย ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ , นางสาวธนัญญา พิพิธวณิชการ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ , นายรัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ , นายเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ รายการสนามข่าว ๗ สี สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี , นายทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร รายการถกไม่เถียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี , นางสาวภานุรัจน์ ศนีบุตร  ผู้ประกาศข่าว รายการเช้าข่าว ๗ สี สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๗ เอชดี

 บุคคลด้านวิทยุกระจายเสียงดีเด่น

พันเอกหญิง ดัชนี ทองศิริ รองหัวหน้าสถานีและผู้ดำเนินรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก , นางสาวนริสรา พิมทา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร , นางสาวพัชราวลัย เด่นนิติรัตน์ นักจัดรายการวิทยุ รายการวอยซ์ ออฟ พาวเวอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา , นางสาวอัญชลี วงศ์สัมปัน นักจัดรายการวิทยุ รายการสตอรี่สีขาว สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ  โทร ๐ ๒๒๗๘ ๕๖๖๕ และ ๐ ๒๒๗๘ ๕๖๗๐

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages