CMDF ร่วม OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุนกับ Fin Lab จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” เด็กเยาวชน - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 3, 2024

CMDF ร่วม OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุนกับ Fin Lab จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” เด็กเยาวชน


CMDF ร่วมกับ OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุนกับ Fin Lab เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา


ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา-กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดทำ โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน หรือ Fin Lab โดยมีกิจกรรมตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ให้สามารถเข้าถึงและสร้างการตระหนักรู้ด้านการเงินการลงทุนและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และ ยะลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวว่า โครงการนี้

มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะและทักษะด้านการเงินการลงทุน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสนใจ โดยเน้นกลุ่มวัย 13–18 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มองค์ความรู้ด้านทักษะทางการเงิน การออม การลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเน้นการกระจายแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักลงทุนในอนาคต รู้จักสร้างรายได้ เก็บออม บริหารจัดการเงินออม และรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุนในอนาคต รวมถึงปลูกฝังแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ให้ความสำคัญกับ Sustainability Business

นายเศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับคนทุกช่วงวัยตลอดมา และโดยเฉพาะวัยเด็ก ถือเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนในอนาคต ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เองเชื่อมันว่า การที่เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เขาสามารถต่อยอดความรู้กับการเรียน อาชีพ และการสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการวางแผนการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงวัย อันนำไปสู่การลดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อสเถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้

ด้านนายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหวังว่าเยาวชนกว่า 3,000 คน ที่ได้รับการกระตุกต่อมคิดด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุนในครั้งนี้ จะสามารถเป็น คนต้นแบบ ที่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบต่อไปในอนาคต


สำหรับกิจกรรมตลาดนัดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ได้แก่ 1. Active Learning จากองค์ความรู้พื้นฐานด้านทักษะทางการเงิน การออม การลงทุน ต่อยอดสู่ทักษะการเงินการลงทุนในอนาคต โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการในรูปแบบเกม Fantasy Battle ที่จะพาไปเรียนรู้เรื่อง 3 พลังมหัศจรรย์ คือ 1) เงินต้น 2) อัตราผลตอบแทน


3) ระยะเวลา ผ่านลานประลองศึกที่อัศวินแต่ละกลุ่มสามารถเลือกแต่งคอสเพลย์ โดยใช้เครื่องแต่งกายเป็นตัวแทนของ 3 พลังมหัศจรรย์ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินออม เช่น เครื่องหัว คือ อัตราผลตอบแทน โล่ คือ เงินต้น พาหนะ คือ ระยะเวลา และอาวุธ คือ ปัจจัยภายนอก มาประลองศึกจนได้ผู้ชนะจากการคำนวณจำนวนเงินสุทธิคงเหลือหลังจากการประลองเสร็จสิ้น โดยวิธีนี้ผู้เล่นจะค่อยๆ เรียนรู้หลักการของ 3 พลังมหัศจรรย์ จากการเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว


นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Interactive Workshop ในรูปแบบคาราวานตลาดทุน มีการจัดเวิร์กช็อปที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผ่านเกม Invest King จำลองโลกการเงินและการลงทุนเสมือนจริงไว้บนมือถือ ครอบคลุมเนื้อหาใน 8 ประเด็น ได้แก่ 1.การวางแผนทางการเงินตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) 2.การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเงิน 3.รายได้ รายจ่าย และเงินออม 4.อัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง

5. 3 พลังมหัศจรรย์ (เงินต้น อัตราผลตอบแทน ระยะเวลา) 6.การลงทุน อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
7.การบริหารหนี้ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้ และ 8.ภัยจากการลงทุนและวิธีรับมือ

กิจกรรมสุดท้ายคือ Knowledge Network Partners คือ ยกคาราวานภาคีเครือข่ายออกบูทให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเสวนาจากภาคีเครือข่าย บอร์ดเกมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกบูทไปยังจังหวัดต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อไทย ฯลฯ



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad





Pages