กรมอนามัย ยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพกว่า 19,000 แห่ง เป็น “อโรคยาสถาน” Health Station at Temple - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 10, 2024

กรมอนามัย ยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพกว่า 19,000 แห่ง เป็น “อโรคยาสถาน” Health Station at Temple


กรมอนามัย ยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพกว่า 19,000 แห่ง เป็น “อโรคยาสถาน” Health Station at Temple  เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สานพลังพระสงฆ์ – ผู้นำศาสนา  เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม


แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างทักษะ การดำรงชีวิตการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ในปี 2567ถือเป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดทำ  โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  


ประกอบด้วย 8 โครงการหลัก คือ 1) วัดส่งเสริมสุขภาพและพระนักเทศน์ 2) การตรวจสุขภาพและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระภิกษุ 3) การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 4) การจัดระบบการรักษาพระภิกษุสงฆ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและช่องทางเฉพาะ 5) กุฏิชีวาภิบาล 6) การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพพระสงฆ์ 7) การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ 8) การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ โดยคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยส่งเสริมให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อธิบดีกรมอนามัย  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์แบบบูรณาการภายใต้กรอบแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ผ่านโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐาก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัดส่งเสริมสุขภาพมากกว่า 19,484 วัด และพระคิลานุปัฏฐาก มากกว่า 14,421 รูป โดยในปี 2567 นี้ ได้จัดทำโครงการอโรคยาสถาน หรือ Health Station at Temple เพื่อเป็นการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพให้มีสถานีสุขภาพสำหรับพระสงฆ์และคนในชุมชน และต่อยอดศักยภาพพระคิลานุปัฏฐากให้สามารถเป็นผู้คัดกรองแลให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในวัดและชุมชนเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต ขยายผลก่อเกิดเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages