DigiFam Awards ครั้งที่ ๓ ทะลุเป้าเข้าถึงประชาชน มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอจากทั่วประเทศกว่า ๑,๔๐๐ ชิ้น ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างในการรณรงค์แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 15, 2022

DigiFam Awards ครั้งที่ ๓ ทะลุเป้าเข้าถึงประชาชน มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอจากทั่วประเทศกว่า ๑,๔๐๐ ชิ้น ถือเป็นกิจกรรมตัวอย่างในการรณรงค์แนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคมที่ผ่านมา โดยหัวข้อของการประกวดในปีนี้คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture)” ที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำเสนอแนวคิดในการสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการโพสต์เนื้อหาที่ดี มีประโยชน์และสร้างสรรค์ งดการส่งต่อข่าวสารด้านลบหรือมีความรุนแรง ใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีสติและวิจารณญาณ ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อคลิปวิดีโอ

ในประเภทสื่ออินโฟกราฟิก ผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีมมารีโปรดักชั่น จากโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี โดยมีทีม Drinksleepless จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ส่วนประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งปีนี้ มีการเพิ่มระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นปีแรก โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีมด.ญ. ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีทีม CNR โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียมเท่า และทีม Freedom for film จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาทีมละ ๘๐,๐๐๐ บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนรางวัล Popular Vote

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม SPT Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทพร้อมประกาศนียบัตร และประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ได้แก่ทีม DT-MP Girl โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวขอบคุณครอบครัว สถาบันการศึกษาและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่ให้ความสนใจการประกวด DigiFam Awards มาโดยตลอด


“เทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อการหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในระยะยาว ความสามารถในการใช้โลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์และเหมาะสม จึงปัจจัยสำคัญในการสร้างรากแก้วของสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงและยั่งยืน”

การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ

ผลการตัดสิน สื่ออินโฟกราฟิก มี ๒ ระดับ

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

● ชนะเลิศคือ ทีมมารีโปรดักชั่น จากโรงเรียนมารี วิทยา ปราจีนบุรี

● รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ทีม Excotic V.๒ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพฯ

● รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ทีม Kaeng Hor จากโรงเรียนสันกำแพงวิทยา เชียงใหม่

● รางวัลชมเชยได้แก่ ทีม Lord ZoSoul และ ทีม Fah Far Away จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพฯ


ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


● ชนะเลิศ คือ ทีม Dhrinksleepless จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

● รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม Episode [EP] จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพฯ

● รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมวราพล สุริยา

● รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมนันทิกา หนูสม และ Double P

ผลการตัดสิน สื่อคลิปวิดีโอ มี ๓ ระดับ

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

● รางวัลชนะเลิศ ทีมด.ญ. ขวัญตระกูล รังกุพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

● รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมกษพล วรรัตน์โภคิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

● รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม อบค. วัยใส ใส่ใจโซเชียล โรงเรียนบ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี

● รางวัลชมเชยได้แก่ ทีม Bossy จากโรงเรียนกสิณธรปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรีและทีม DSRU Kids โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียมเท่า

● ชนะเลิศ ทีม CNR โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

● รองชนะเลิศอันดับ ๑ Lazy Buddy โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม

● รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม Eight โรงเรียนกัลยาณวัตร

● รางวัลชมเชย ทีม The Unknown โรงเรียนปรินส์รอแยลล์วิทยาลัย เชียงใหม่ และทีม บ้ง สตูดิโอ โรงเรียนสตรีพัทลุง

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

● ชนะเลิศ ทีม Freedom for film จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพฯ

● รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมบรรจงทำ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพฯ

● รองชนะเลิศอนดับ ๒ ทีมคุณชายถนัดซ้าย

● รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมหญ้าและต้นปาล์ม และทีม Kgminus

● รางวัล Popular Vote


สื่ออินโฟกราฟิกคือ ทีม DT-MP Girl โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่

สื่อคลิปวิดีโอคือทีม SPT Entertainment โรงเรียนสตรีพัทลุง

รายละเอียดของรางวัล ต่าง ๆ มีดังนี้

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พร้อมทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิกทุกระดับ

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศร ีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัล Popular Vote

• ประเภทผลิตสื่อคลิปวิดีโอ รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

• ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages