คปภ. คว้ารางวัล DG Awards 2021 สู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 8, 2021

คปภ. คว้ารางวัล DG Awards 2021 สู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ


สำนักงาน คปภ. ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2021 ประเภท รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น ๆ เป็นหลัก ด้วยคะแนนรวมสูง 81.58% ในงานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 3 ธันวาคม 2564) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น ๆ เป็นหลัก ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ (สพร.) พิจารณามอบให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดย สพร. เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง และมีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 สพร. ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัล แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล โดย สำนักงาน คปภ. ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น อันดับ 1 หน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่น ๆ เป็นหลัก คะแนนรวมจัดอยู่ในกลุ่ม Very High โดยมีคะแนนระดับความพร้อมรวมสูงสุด 81.58% และมีคะแนนระดับความพร้อมในการพัฒนาด้านดิจิทัลอยู่ในกลุ่ม Very High ด้วยเช่นกัน ซึ่งวัดจากระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลรายตัวชี้วัด (Pillar) 6 ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุดของสำนักงาน คปภ. คือ Pillar 5 : วัดผลด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure)

โดยได้คะแนนสูงถึง 98.33% ลำดับถัดมาคือ Pillar 4 : วัดผลด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) จึงเป็นการการันตีถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของสำนักงาน คปภ. ในการยกระดับการให้บริการด้านการกำกับดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัย เช่น CMIDLT, CMIRVP และ 3REGCom ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการหน่วยงานอื่นมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน โครงการ OIC Gateway การให้บริการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความ อัตราเบี้่ยประกันภัยให้กับภาคธุรกิจ (I-SERFF) และโครงการพัฒนาระบบคนกลางประกันภัย (คนกลาง ForSure) เป็นต้น รวมทั้ง มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริหาร ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim System) กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ พ.ร.บ. กับกรมการขนส่งทางบก บริการตรวจสอบข้อมูลประวัติการทำประกันภัย พ.ร.บ. กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นอกจากนี้ ได้มีการนำ Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความจำเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สำนักงาน คปภ. ที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้นั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลกระดาษ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างเบ็ดเสร็จและไร้รอยต่อ ซึ่งในอนาคตจะผลักดันยกระดับการให้บริการเป็นแบบดิจิทัล 100% นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรด้านทักษะดิจิทัลทั้งในด้านการประกันภัยและด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการยกระดับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริการประชาชน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการประกันภัยในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“รางวัลที่สำนักงาน คปภ. ได้รับในครั้งนี้ แสดงถึงความสำเร็จในระดับหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีระบบการบริหารงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ โดยสำนักงาน คปภ. จะมุ่งมั่นทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการงานอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเตรียมแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DR plan) และการจัดทำแผนจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยและสังคมต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา: https://www.dmpassociation.com/2021/12/blog-post_3.html

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages