NT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 25, 2022

NT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


(25 มกราคม 2565) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายสมยศ สุนทรวิภาต และนายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการ การจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า
NT ได้ดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกรอบหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ คณะกรรมการบริษัท NT ผู้บริหาร และพนักงาน มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร


ในโอกาสที่ คณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท.) จากกรมบัญชีกลางได้พิจารณาคัดเลือก "โครงการจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ"  จำนวน 14 ประเภท รวมรถ 2,941 คัน ระยะเวลา 5 ปี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,651,710,380 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เข้าร่วมการทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี 2564 เพิ่มเติมนั้น NT จึงเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปี 2564 การลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว จะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของ NT ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และก่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า


สำหรับการเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการและทุกขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการตรวจรับงานตามสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ส่งผล ต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย และสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ในปี 2564 NT ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี2564 ระดับ A ด้วยคะแนน 94.45 ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

...นอกจากนั้น ในการประเมินผลข้อตกลงคุณธรรมในภาครัฐ โดย กรมบัญชีกลาง โครงการเน็ตประชารัฐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินที่ 98.53 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโครงการภาครัฐ (คะแนนสูงสุดอันดับ1 ที่ 98.57 คะแนน) และด้วยศักยภาพของ NT ในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งชาติหลังจากการควบรวม ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรเดียวกันแล้ว ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการควบรวมบริษัทแล้วทำให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดย NT จะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages