เปิดตัวโครงการ ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย ชูกิจกรรมออนไลน์เจาะวัยเก๋าหมื่นคนทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยสุขภาพดี - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 27, 2022

เปิดตัวโครงการ ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย ชูกิจกรรมออนไลน์เจาะวัยเก๋าหมื่นคนทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยสุขภาพดี


ยังแฮปปี้ (YoungHappy) สังคมความสุขของคนวัยเก๋า ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย โครงการดี ๆ มุ่งส่งเสริมสังคมสูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ชู 5 กิจกรรมไฮไลต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของยังแฮปปี้และกิจกรรมออนทัวร์ครบวงจร เจาะวัยเก๋าทั่วไทย โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมษายนจนถึงธันวาคม 2565 และคาดว่าจะมีผู้ร่วมโครงการกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อย 20 ของประชากรไทย หรือกว่า 12 ล้านคนในปัจจุบัน โครงการนี้จึงเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยทั่วไทย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ประจำปี 2564-2573

นายธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย เผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะกิจการเพื่อสังคม ได้ร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงวัย สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้ โดยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงวัย ที่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว พลังใจในการดูแลสุขภาพและการเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ อาจลดลง จนกลายไปเป็นการทำกิจวัตรเดิมซ้ำ ๆ และทำให้เกิดการเสื่อมถอยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การที่จะเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ ต้องเริ่มจากการสร้างพลังใจในตัวของผู้สูงวัย โครงการนี้จึงต้องการสร้างผลลัพธ์ของสังคมผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและมีความสุข ผ่านการนำองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาผนวกรวมกัน พร้อมเติมเต็มด้วยความเข้าใจผู้สูงอายุ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากยังแฮปปี้

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า จากสถานการณ์จำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยที่ในปี 2565 จะมีแนวโน้มประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งทำให้เป็นประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ และจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจำเป็นจะต้องมีแนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้ยาวนานที่สุด ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ ยังแฮปปี้ และภาคีเครือข่าย ต่างๆ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะภายใต้บริบทสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้การรวมตัวทำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมผู้สูงอายุลดลง จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีดีอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายผู้สูงอายุเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ผ่านการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่นการเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการหกล้ม การบริโภคอาหารที่ครบหมู่อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ การทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะส่งต่อสำหรับการออกแบบชุดกิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกับยังแฮปปี้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลการใช้งานจริงเพื่อเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเครือข่ายผู้สูงอายุ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมในวัยสูงอายุ นำไปสู่เครือข่ายพลังสูงวัยอย่างแท้จริง

นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า "เนสท์เล่เชื่อว่า อาหารและโภชนาการที่ดีคือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเจตนารมณ์ของเรา ตอกย้ำแนวคิด Good food, Good life เนสท์เล่มีเป้าหมายเดียวกันกับยังแฮปปี้ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ เรามองว่าการกินอาหารที่ดีควรมีความสมดุล คือได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกาย และได้ทั้งความสุขในการกินซึ่งดีต่อจิตใจ และต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอีกด้วย เนสท์เล่จึงได้สานต่อความร่วมมือในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และได้นำความเชี่ยวชาญของเราในด้านโภชนาการที่ดี มาพัฒนาอาหารที่ทั้งอร่อยและมีคุณประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงวัย เช่น การเสริมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม การลดน้ำตาลและโซเดียม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลอันถูกต้องให้แก่ผู้สูงวัยผ่านโครงการนี้ เราหวังว่า โครงการนี้จะจุดประกายให้ผู้สูงวัยหันมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน"

นายอนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่วนงาน Branch Marketing Data Analysis บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ภายใต้โครงการยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย ในครั้งนี้ ซึ่งได้สะท้อนบทบาทของเราการเป็น Place Maker นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกแห่ง โดยใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการมาช้อปปิ้ง แต่เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม YOLD หรือ Young Old ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ยังมีเอเนอร์จี้และความแอคทีฟ และมีความ Young at heart อยู่ในตัว ซึ่งโครงการนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมเฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่ในศูนย์การค้าทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล ขอนแก่น และเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้อย่างสะดวกสบาย และยังช่วยส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และมีช่องทางที่หลากหลายในการเลือกดูแลสุขภาพ ภายใต้การดูแลความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ 'เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ อีกด้วย

5 กิจกรรมเจาะวัยเก๋ากับ ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจได้กับโครงการฯ ที่มีองค์ความรู้พร้อมด้วยการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสนุกกับกิจกรรมเจาะวัยเก๋า 5 กิจกรรมผ่านช่องทาง Line OA @YoungHappy หรือบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ และแอปพลิเคชันของยังแฮปปี้ ดังนี้

1. แบบทดสอบออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Online Quiz) ภายใต้แนวคิด ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี พาผู้สูงอายุตามหา อายุใจ ของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้หันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำแบบทดสอบประเมินการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมแชร์ผลลัพธ์ให้เพื่อนๆ วัยเก๋า โดยผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี (https://lin.ee/kF9ub2P) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

2. เฮลตี้ คอนเทนต์ (Healthy Content) ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจ ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการไลฟ์สดประจำเดือน และ คอนเทนต์สุขภาพครบวงจรในทุกช่องทางของยังแฮปปี้ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพ และโภชนาการที่ดี จากวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งการเล่นเกมแจกรางวัล และอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ส่งเสริมไลฟ์สไตล์สุขภาพดี อย่างต่อเนื่อง

3. ภารกิจพิชิตสุขภาพกายใจออนไลน์ (Online Challenge) ชวนผู้สูงวัยทำภารกิจดูแลสุขภาพให้สำเร็จภายใน 21 วัน ตามโจทย์ที่กำหนด โดยสามารถทำที่ไหนเวลาใดก็ได้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนวัยเดียวกัน เพียงเข้าร่วมภารกิจผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ แล้วพิมพ์คำตอบ หรือถ่ายรูปตามภารกิจประจำวัน

4. แฮปปี้ฮาบิต (Happy Habit) ฟีทเจอร์ใหม่ของยังแฮปปี้ นำเทคโนโลยีและความเข้าใจผู้สูงวัยมาพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการช่วยให้วัยเก๋าสามารถตั้งเป้าหมายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และคอยติดตามกิจวัตรของตนเองได้ในฟีทเจอร์ใหม่นี้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุสากล ผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ เช่นกัน

5. เฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพรวมพลังวัยเก๋า พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดี และโภชนาการที่ดีจากวิทยากรชั้นนำ ใน 5 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสที่ 4

ผู้สูงวัยที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดข่าวโครงการ ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย ได้ที่ Facebook Page: ยังแฮปปี้ YoungHappy, Line OA: @younghappy, www.younghappy.com และแอปพลิเคชัน YoungHappy (ดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store)

ที่มา: https://www.woeyhoey.com/2022/04/blog-post_26.html (มีภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages